นักค้นคว้าได้สรุปแล้วว่าเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจีโนมมนุษย์ประกอบด้วยยีนที่ทำให้โปรตีนที่ร่างกายของเราอยากที่จะเติบโตและดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ศึกษาว่าราวห้าเปอร์เซ็นต์ของจีโนมของคนเรายังคงดังเดิมหรือได้รับ